Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Descriere Descriere Parteneriatul Parteneriatul Program facilitatori Program facilitatori Program cadre didactice Program cadre didactice Echipa de proiect Echipa de proiect
Acasă »
Proiect ID 31271
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro


Descrierea proiectului:


        Proiectul răspunde nevoilor componentei de facilitare a profesionalizării carierei didactice din sistemul educaţional de formare profesională iniţială şi continuă din Strategia Europeană de Ocupare. În contextul integrării în Uniunea Europeană şi compatibilizării calificărilor, programul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din educaţie.
        Valoarea adăugată faţă de realizările de până acum o reprezintă componenta de facilitare a dezvoltării profesionale şi formare continuă a personalului didactic pentru asigurarea calităţii în interiorul sistemului cu răsfrângere asupra pieţei muncii şi domeniilor de ocupare educaţională din Europa.
        Proiectul urmăreşte să coreleze nevoile specifice ale grupului ţintă (cadre didactice, formatori, metodişti, coach educaţional etc.) cu oferta educaţională, cu nevoile specifice ale comunităţii şi cu cerinţele pieţei muncii, prin dezvoltarea anumitor competenţe profesionale (învăţarea prin cooperare, problematizare, munca în echipă), necesare desfăşurării cu succes a procesului de predare – învăţare - evaluare şi corelării formării iniţiale cu formarea continuă, cu educaţia permanentă.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
  • Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a personalului didactic cu atribuţii în domeniul dezvoltării profesionale prin educaţie şi formare profesională, inclusiv dezvoltarea oportunităţilor de carieră.
  • Personalizarea sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic în corelare cu modalităţi de asigurare a calităţii.
Obiectivele orizontale ale proiectului sunt: egalitatea de şanse, dezvoltare durabilă, inovaţie şi TIC şi îmbătrânire activă.

        Viitorii facilitatori acced prin intermediul programului propus la un sistem de formare calitativ superior. Prin intervenţia facilitatorilor de dezvoltare profesională, se urmăreşte creşterea numărului absolvenţilor care îmbrăţişează profesia didactică.
 


Important